fbpx

Algemene voorwaarden

1. Begrippen

1.1 The Amazon (Baywatch Mode VOF) / FixCorner (hierna: ”FixCorner”) is opgericht met als primaire doel het repareren van kapotte smartphones en tablets.
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder FixCorner mede verstaan alle in haar dienst zijnde werknemers.
1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder Klant begrepen: een natuurlijk of rechtspersoon die de Diensten afneemt van de FixCorner.
1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder Diensten mede verstaan: de door FixCorner uitgevoerde werkzaamheden, zoals – maar niet exclusief – het repareren van Producten en het ophalen of bezorgen van deze Producten.
1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder Producten begrepen: door Klanten voor reparatie aangeboden elektronica zoals, maar niet exclusief, smartphones en tablets.
1.6 In deze algemene voorwaarden betekent ‘Originele onderdelen’: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen afkomstig uit originele elektronica.
1.7 In deze algemene voorwaarden wordt onder Website verstaan: www.fixcorner.nl

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle Klanten van FixCorner.
2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen toegestaan indien schriftelijk met FixCorner overeengekomen.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand zodra een offerte of aanbod van FixCorner door de Klant is aanvaard.
3.2 Indien door omstandigheden – onbekend op het moment dat de overeenkomst tot stand komt – meerwerk benodigd is, dan is het FixCorner toegestaan meerkosten aan de Klant in rekening te brengen. De klant heeft het recht, de nog niet verrichte werkzaamheden te annuleren. Klant is verplicht de werkzaamheden van FixCorner die zijn uitgevoerd op/aan hun Product tot het moment van annuleren te vergoeden.
3.3 Indien een Klant de Opdracht wenst te herroepen, dan is dit uitsluitend mogelijk voor de werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd.

4. Uitvoering van Diensten

4.1 Klanten die een afspraak hebben, hebben voorrang op Klanten die geen afspraak hebben.
4.2 Bij overhandiging van het Product verzoekt FixCorner de Klant de toegangscode te verstrekken om functies van de smartphone of tablet te testen. Indien een klant deze toegangscode verstrekt, geeft de Klant daarmee toestemming om FixCorner deze code te gebruiken voor testen van voornoemde functies.
4.3 Het is FixCorner toegestaan om de (oorspronkelijke) fabrieksinstellingen van het Product te herstellen.
4.4 De Klant is hoofdelijk verantwoordelijk voor het informeren van FixCorner over de juiste gegevens.
4.5 FixCorner maakt voor haar reparaties in de regel gebruik van originele onderdelen; indien dit niet mogelijk blijkt, dan worden onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit gebruikt.
4.6 Het is FixCorner toegestaan derden in te schakelen om haar Diensten uit te voeren.
4.7 FixCorner streeft ernaar reparaties binnen één uur te voltooien.
4.8 Indien de Klant het Product niet binnen een week ophaalt, dan wordt de Klant hierover ingeseind. Indien het Product na zes (6) weken nog (steeds) niet is afgehaald, dan gaat het eigendomsrecht over op FixCorner.

5. Garantie, kosten en betaling

5.1 Na reparatie door FixCorner hebben Klanten drie (3) maanden garantie op het gerepareerde Product en de onderdelen die bij de reparatie gemonteerd zijn. Deze garantie is niet van toepassing in geval van val- of waterschade.
5.2 Hoewel FixCorner Originele onderdelen gebruikt, dan kan FixCorner niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het Product van toepassing blijft.
5.3 Indien reparatie van het Product niet haalbaar blijkt, hoeft de Klant de uitgevoerde werkzaamheden niet te bekostigen. Indien sprake is van waterschade, dan worden er uitsluitend onderzoekskosten in rekening gebracht.
5.4 Reparatietarieven zijn de tarieven zoals weergeven op de Website van FixCorner.
5.5 De kosten voor reparatie dienen door de Klant, nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, direct te worden voldaan wanneer het Product wordt afgehaald. B2B-Klanten kunnen betalen per factuur.

 6. Aansprakelijkheid

6.1 FixCorner verplicht zich enkel en alleen tot een inspanning richting de Klant. FixCorner kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet bereiken van het gehoopte dan wel gewenste resultaat.
6.2 In het geval FixCorner aansprakelijk wordt gesteld, kan FixCorner ankel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade als gevolg van een aantoonbare wanprestatie van FixCorner ten aanzien van de verplichtingen van FixCorner met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Product.
6.3 Alle aanspraken van Klanten wegens wanprestatie van FixCorner komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FixCorner binnen een termijn van veertien (14) dagen nadat de Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop aanspraken zijn gebaseerd.
6.4 FixCorner kan niet aansprakelijk worden gehouden voor dataverlies.
6.5 FixCorner kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan Producten ontstaan als gevolg van een overmachtssituatie, waaronder – maar niet uitsluitend – inbraak, lekkage, brand en overstroming.
6.6 FixCorner zal adequaat verzekerd zijn tegen de in artikel 6.4 genoemde schade. FixCorner zal de van de verzekeringsmaatschappij ontvangen schadevergoeding pro rato ter vergoeding uitkeren aan de Klant.
6.7 In geval van algeheel verlies van een Product wordt voor het berekenen van een schadevergoeding de dagwaarde van dit Product gehanteerd er wordt er op dezelfde wijze als in artikel 6.6 vergoed tot een maximum van 250 Euro. In geen geval is FixCorner gehouden het Product in zijn geheel te vergoeden.

7. Identiteit

7.1 FixCorner is in de KvK geregistreerd onder nummer 27163032 FixCorner draagt het volgende BTW-identificatienummer NL805423102B01. Verder is FixCorner statutair gevestigd aan de Nieuwendijk 169, (3012 ER) te Amsterdam, hetgeen eveneens het bezoekadres van FixCorner is.
7.2 FixCorner is per e-mail te bereiken via info@fixcorner.nl

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen FixCorner en haar Klanten is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Alle geschillen tussen FixCorner en haar Klanten worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Amsterdam.